Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú pri objednávaní a predaji tovaru v internetovom obchode.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: DELOGRO s.r.o.
Ulica a číslo: Húskova 1
Mesto a PSČ: Košice, 040 23
Štát: SR 

osobný odber: Považská 40/A, Košice (Galéria city - za OC Galéria)

Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Lenka Doháňoš Pindrochová, 0907455550

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "DEFACTO s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "DELOGRO s.r.o.", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:""derma-roller@derma-roller.sk"", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia), ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Objednávka:
Zákazník má možnosť výberu, objednania a doručenia ktoréhokoľvek tovaru sebe, ako aj inému Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť v objednávke osobné údaje. Tieto údaje majú iba adresnú funkciu a nebudú zneužité na iné účely. Po ukončení objednávky Zákazník svoju voľbu potvrdí a vyplní formulár pre spôsob platby a doručenia.

Platby za tovar:

Zákazník si môže vybrať, akým spôsobom chce za tovar zaplatiť.

Hotovosť - vkladom na účet v hotovosti

Prevodom na účet - zákazník zaplatí za tovar priamo na účet 2926876793/1100, IBAN: SK25 1100 0000 0029 2687 6793 , alebo vkladom na účet v ktorejkoľvek Tatrabanke a.s.

Dobierkou - príplatok za platbu dobierkou k bežnému poštovnému + 1,50 EUR.

 

Po pripísaní platby je tovar najneskôr na druhý deň zasielaný zákazníkovi. Všetok tovar zobrazený na stránke ako "na sklade" je ihneď k dispozícii. Ak sa náhodou niektorý tovar vypredá, zákazník o tom bude informovaný e-mailom a bude mu poskytnutá informácia o výbere iného tovaru, o dátume dodávky objednaného tovaru alebo o možnosti zrušenia objednávky.

 

Záväzky strán:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh tovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke prevádzkovateľa
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia
 • v objednávke uviesť svoje užívateľské meno a heslo
 • prevziať objednanú zásielku a riadne za ňu zaplatiť

Záruka:
Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov podľa Zákona č. 541/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. S každou zásielkou Vám zasielame daňový doklad, ktorý slúži pre prípadnú reklamáciu dodaného tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii budú spracované a chránené podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Vrátenie tovaru:

Vážení zákazníci,

Zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. Vám vyplýva právo na vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru zakúpeného v internetovom obchode
Ak ste si cez náš internetový obchod objednali tovar, no po jeho doručení a rozbalení ste prišli na to, že Vám z určitých dôvodov nevyhovuje, a takýto tovar budete chcieť určite vymeniť alebo dokonca vrátiť s tým, že požadujete vrátenie peňazí, tak sa pozrime aké sú Vaše práva a ako máte postupovať?

V prípade, že chcete nášmu internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupujúci sa riadia Zákonom č. 102/2014 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ si však predávajúci, čiže internetový obchod nesplnil informačné povinnosti podľa § 3 tohto istého zákona, tak:

• spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti

• spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ si predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne

Informačné povinnosti predávajúceho sú napríklad jeho obchodné meno, sídlo, živnostenské oprávnenie (ak internetový obchod prevádzkuje fyzická osoba), popis tovaru a jeho cena, dodacie podmienky a náklady na dopravu, platobné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť. Všetky tieto informácie musí mať internetový obchod na svojej stránke dostupné.

Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru. Zákazník tak dostane späť aj poštovné, prípadne manipulačné poplatky, netýka sa to však nákladov na vrátenie tovaru, ktoré musí znášať kupujúci aj to aj také náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na svoj charakter nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

Náklady na vrátenie tovaru, znáša kupujúci a to aj v prípade, že tovar nie je možné odoslať poštou. 

Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, plne funkčný a v originálnom balení. Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Ako teda postupovať pri vrátení tovaru internetovému obchodu?

 

 • tovar predajcovi doručte buď osobne, alebo zašlite poštou či kuriérom (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník)
 • informujte predajcu telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar
 • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
 • balík neposielajte na dobierku! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet (do 15 dní), preto nezabudnite predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ ho nemá.

 Záväzné podmienky pre vrátenie peňazí:

 • Zákazník internetového obchodu má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v uvedenej lehote
 • Tovar musí byť odoslaný najneskôr do 14 dní od obdržania tovaru.
 • Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy
 • Zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o zaplatení tovaru, a sprievodný list s uvedením kontaktných údajov a čísla účtu
 • Balíky posielajte bežnou balíkovou poštou (môžete balík poistiť). Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.
 • Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.), spolu s kópiou dokladu o kúpe, kópiou potvrdenia o prevzatí, ktoré Vám dá prepravná služba.

 

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností pri vracaní nepoužívaného tovaru použite náš formulár pre vrátenie tovaru, ktorý Vám, pošleme do prílohy e-mailom pri informácii o vrátení tovaru.

 Záruka vrátenia peňazí - legislatívne podmienky


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na adrese derma-roller@derma-roller.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane návodu atď)
 • spolu s dokladom o kúpe
 • v pôvodnom obale, ak bol v obale dodaný zákazníkovi

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Podľa par. 7, odsek 6, písmeno c, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.  

Odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa spotrebiteľ zaväzuje, že si objednaný tovar prevezme a riadne zaň zaplatí čiastku, ktorá mu bola vopred oznámená.

 

DELOGRO, s.r.o. Húskova 1, 040 23 Košice

 

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na Váš bankový účet.

 

Reklamácie:
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Zásielky príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodený alebo reklamovaný tovar treba doručiť buď osobne alebo ako balík na adresu Húskova 1, 040 23 Košice. Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Peniaze za reklamovaný tovar budú vrátené buď priamo na účet zákazníka, alebo šekom na jeho adresu do 14 dní od uznania reklamácie.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 na čísle 0907455550,
 • e-mailom na adrese derma-roller@derma-roller.sk
 • poštou na adrese DELOGRO s.r.o., Húskova 1, 040 23 Košice

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.


Záverečné ustanovenia:
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je DELOGRO s.r.o., Húskova 1, 040 23 Košice (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Húskova 1, 040 23 Košice

email: derma-roller@derma-roller.sk

telefón: +421 907 455 550

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správce nemenoval poverovateľa pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávnený záujem správca na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej společnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • Zasielanie obchodných informácií a konania ďalších marketingových aktivít.

 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúci marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovánia podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úlozísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivirusový program, zálohy dát na externom disku
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.